donate button
youtube
twitter
facebook

חוק חופש המידע: כך תדעו מה קורה בסביבתכם

חוק חופש המידע: כך תדעו מה קורה בסביבתכם (הגדל)


חוק חופש המידע אמור להעניק לנו מידע חיוני, בתחומים רבים הנוגעים לסביבה, כלכלה ובריאות. מידע זה חיוני לשם שמירה על הבריאות ועד הצלת חיים. אנחנו מסתייעים בחוק חופש המידע לקידום האינטרס הציבורי וההגנה על הסביבה. אך, נתקלים בלא מעט קשיים המתבטאים במסירת המידע הסביבתי לציבור הרחב.
 
לרגל ציון 15 שנה לחקיקת חוק חופש המידע בכנסת, הכנו מסמך המציג את הבעיות והכשלים הכרוכים כיום בהשגת מידע עפ"י חוק זה ואת השינויים הנדרשים בחוק כדי להנגיש מידע סביבתי.

לתיקונים הנדרשים בחוק חופש המידע 

  

חוק חופש המידע, תשנ"ח- 1998, קובע כי "לכל אזרח ישראלי או תושב, את הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית בהתאם להוראות חוק זה".

 

למידע בתחום איכות הסביבה יש מעמד מיוחד

רשויות ציבוריות מחויבות להעמיד לעיון הציבור מידע על איכות הסביבה שיש ברשותן, (כפי שנקבע בסעיף 6א לחוק, שנוסף בשנת 2005) באתר האינטרנט של הרשות הציבורית, אם קיים אתר כאמור, ובדרכים נוספות שיקבע השר לאיכות הסביבה.

ה'מידע על איכות הסביבה' כולל: מידע על חומרים שנפלטו, שנשפכו, שסולקו או שהושלכו לסביבה ותוצאות של מדידות רעש, ריח וקרינה, שלא ברשות היחיד. כלומר, את המידע על איכות הסביבה, כפי שהוא מוגדר בסעיף, אין צורך לבקש באמצעות בקשת חופש מידע (הדורש תשלום אגרה וכו'), אלא הרשות מחויבת להעמידו לעיון הציבור
.

תקנות חופש המידע (העמדת מידע לעיון הציבור), תשס"ט- 2009 הותקנו בהתאם לסעיף 6א לחוק ונועדו לקבוע את דרכי העמדת המידע לעיון הציבור, לוחות הזמנים וכיוב'. לגבי המידע שאינו נכנס בהגדרת "מידע על איכות הסביבה" (כמו למשל:חומרים מסוכנים המוחזקים במחסן ואשר טרם נפלטו לסביבה), יש להגיש בקשה לפי חוק חופש המידע.

 

החוק גם מפרט מקרים בהם הרשות מחויבת שלא להעביר את המידע וכן מקרים בהם לרשות שיקול דעת בשאלת העברת המידע. כך, הרשות מחויבת שלא להעביר מידע שגילויו מעלה חשש לפגיעה בביטחון המדינה, יחסי החוץ שלה וכיוב', מידע המהווה פגיעה בפרטיות וכדומה. בנוסף, הרשות אינה מחויבת למסור מידע אודות פרטי מו"מ עם גוף שמחוץ לרשות, מידע על דיונים פנימיים, מידע המהווה סוד מסחרי וכיוב'.


חשוב לדעת, כי בכל הנוגע למידע סביבתי, קיימת בעייתיות בעניין "הסוד המסחרי", כיוון שהרשויות מקנות לביטוי זה פרשנות רחבה, ולא פעם נמנע גילוי של מידע על בסיס החיסיון של מידע הנכנס בגדר סוד מסחרי. כמובן שיש גם גופים המוחרגים מתחולת החוק לגמרי - המוסד, שב"כ, הועדה לאנרגיה אטומית וכו'.


כך תגישו בקשה לפי חוק חופש המידע:

1) את הבקשה יש להגיש לממונה על חופש המידע ברשות (בכל רשות ציבורית חובה שיהיה אדם הממונה להיות אחראי על יישום חוק חופש המידע). יש לציין בבקשה כי המבקש מתחייב לשאת באגרת הבקשה ובאגרת הטיפול וההפקה של המידע, אין צורך לציין את סיבת הגשת הבקשה.

2) לאחר קבלת הבקשה, הרשות הציבורית תשלח למבקש שובר לתשלום אגרה המהווה תנאי לשם המשך בדיקת הבקשה. גובה האגרות נקבע בתקנות חופש המידע (אגרות), תשנ"ט- 1999.

3) על הרשות הציבורית להודיע למבקש על החלטתה בבקשה תוך 30 ימים מקבלת בקשה. יצוין כי ניתן להאריך תקופה זו ב-30 ימים נוספים, בתנאי שניתנה על כך הודעה בכתב למבקש שכללה נימוקים לצורך בהארכה.

4) אם בשל היקף או מורכבות המידע המבוקש, יש צורך להאריך את התקופה, לרשות יש אפשרות להאריכה בפרק זמן מקסימאלי של 60 ימים נוספים, בתנאי שניתנה על כך הודעה בכתב למבקש שכללה נימוקים לצורך בהארכה.

5) מיום קבלת ההחלטה להעמיד את המידע לרשות המבקש, יש לעשות כן תוך 15 ימים. ניתן להאריך פרק זמן זה אם קיימים טעמים מיוחדים.

6) הרשות מחויבת להעמיד את המידע לעיון המבקש כפי שהוא מצוי בידיה - הרשות אינה מחויבת לעבד את המידע.
 

7) אם הרשות החליטה לדחות את הבקשה, עליה לעשות כן בהודעה מנומקת בכתב. למבקש תהא אז זכות לעתור כנגד ההחלטה לבתי המשפט לעניינים מנהליים תוך 45 ימים.

 

8) אם נתבקש מידע אודות צד שלישי, הרשות צריכה לאפשר לצד השלישי להגיב לבקשה. לצורך כך יש לצד השלישי 21 יום. במשך 21 ימים אלו ספירת הזמנים הכללית ביחס לבקשה מוקפאת.

 

אם הצד השלישי התנגד לבקשה, הרשות יכולה לקבל או לדחות את התנגדותו:


 

1) במידה והרשות החליטה לדחות את התנגדותו, עליה לעשות כן בהודעה מנומקת בכתב. לצד השלישי תהא אז זכות לעתור כנגד ההחלטה לבתי המשפט לעניינים מנהליים תוך 45 ימים. במשך 45 ימים אלו לא יועבר המידע למבקש וספירת הזמנים ביחס למועד להעמדת המידע לעיון המבקש מוקפאת.

2) במידה והרשות החליטה לקבל את התנגדותו, עליה להודיע על כך במכתב מנומק למבקש. אז תעמוד למבקש הזכות לעתור לבית המשפט לעניינים מינהליים (ראו לעיל). בעניין זה יש לציין כי טרם הגשת ההליכים, יש למצות את ההליכים מול הרשות ולשלוח מכתב המעלה נימוקים כנגד קבלת ההתנגדות

 

  חוק חופש המידע - מסמך מיוחד שהכנו לציון יום חופש המידע בכנסת 21.5.2013
עבור לתוכן העמוד