לוגו אדם טבע ודין
חיפוש
Close this search box.
חיפוש
Close this search box.

משרד החקלאות מפקיר את בריאות הציבור

קוראים למשרד החקלאות לשקול את החלטתו בנוגע לחומרי הדברה.

מרבית מהחלטות משרד החקלאות ופיתוח הכפר סותרות את המלצות הוועדה הבין משרדית לתיאום ורישום חומרי הדברה, ואת עמדות משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה.

לעמדתנו, הנתמכת בתגובות משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה להחלטות משרד החקלאות ופיתוח הכפר שפורסמו, החלטות אלו הן החלטות תמוהות, אשר עלולות להוביל לפגיעה בבריאות הציבור ולנזק סביבתי בלתי מידתי.

לטעמנו, החלטות אלו חורגות ממתחם הסבירות, וחותרות תחת המטרות לשמן הוקמה הוועדה הבין משרדית, ומטרות תקנות הגנת הצומח (הסדר ייבוא ומכירה של תכשירים כימיים) התשנ”ה- 1994( להלן: “התקנות” או “תקנות הגנת הצומח”). לצד זאת, בכל הנוגע לסתירה בין החלטות משרד החקלאות לבין המלצות הוועדה, הרי שההחלטות אינן מנומקות דיין, וגם בכך ישנה פגיעה בחובה המנהלית של משרד החקלאות ופיתוח הכפר כלפי הציבור.

לאור זאת, לטובת הגנה על בריאות הציבור והסביבה, וכפי שיפורט להלן, מתבקש משרד החקלאות לשקול את החלטתו בשנית, ולאמץ את מלוא החלטות הוועדה הבין משרדית.

עוד מתבקש המשרד לתקן את הפרוטוקול, כך שיכלול את הערות הציבור שהוגשו לוועדה, לרבות עמדת אדם טבע ודין, וכן שיפרט את התייחסות הוועדה לעמדות אלו.

עודכן: ספטמבר 2018

Print Friendly, PDF & Email
החלטות אלו הן החלטות תמוהות, אשר עלולות להוביל לפגיעה בבריאות הציבור ולנזק סביבתי בלתי מידתי.

מאמרים קשורים

חשוב, נכון?!

ישראל ממשיכה להתנהל בהפקרות אקלימית וסביבתית, ואנחנו פועלים כל העת לעיצוב המדיניות והחקיקה הסביבתית בישראל.

רק בעזרת תמיכתך נצליח לשנות את המציאות ולקדם היערכות אמיתית לנזקי משבר האקלים.

דילוג לתוכן