קוראים לשקיפות במשרד החקלאות בנוגע לחומרי הדברה

נכחנו בדיון בוועדה המיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור. אנו קוראים לחברי הוועדה המיוחדת לדרוש ממשרד החקלאות ופיתוח הכפר לפעול לשקיפות בוועדה הבין משרדית לתיאום בתכשירי הדברה, הפועלת מכוח תקנה 6 לתקנות הגנת הצומח (הסדר יבוא ומכירה של תכשירים כימיים) תשנ”ה-1994.

כידוע, השימוש בחומרי הדברה בחקלאות מלווה בסכנות לבריאות הציבור ולסביבה כתוצאה מהימצאות של חומרי ההדברה במזון ובסביבה שלנו. ואולם, על אף הקשר הישיר בין המלצותיה של הוועדה הבין משרדית לבין האינטרס הציבורי, חלה סודיות מוחלטת על דיוני הוועדה אשר מתנהלים מאחורי דלתיים סגורות:

  • סדרי יום לדיוני הוועדה אינם מפורסמים לציבור
  • הפרוטוקולים של דיוני הוועדה אינם מפורסמים לציבור
  • עמדות משרדי הממשלה וחברים אחרים בוועדה אינם מפורסמים לציבור
  • הנתונים והמידע שהוגשו לוועדה ואשר עומדים בבסיס החלטותיה אינם מפורסמים לציבור
  • מגיש ההערות אינו זוכה להתייחסות הוועדה ולא יודע אם עמדתו התקבלה או נדחתה והנימוקים לכך
  • החלטות הוועדה אינן מפורסמות לציבור

עודכן: דצמבר 2017

כידוע, השימוש בחומרי הדברה בחקלאות מלווה בסכנות לבריאות הציבור ולסביבה כתוצאה מהימצאות של חומרי ההדברה במזון ובסביבה שלנו.

מאמרים קשורים