לוגו אדם טבע ודין

רישום חומרי ההדברה בישראל

המלצות לשינויים בהליכי רישום תכשירי הדברה ובנוהל העבודה של הוועדה הבין משרדית לתיאום השימוש בתכשירי הדברה

בשנים האחרונות אנחנו עוסקים לעומק בתהליכים הכרוכים ברישום תכשירי הדברה בישראל, ואף הגישה חוות דעת במסגרת מספר רוויזיות שנערכו לחומרים פעילים בוועדה הבין משרדית לתיאום השימוש בתכשירי הדברה. הסקירה שערכנו, של ההסדרים הקיימים בישראל כיום, הצביעה על כך שמדובר בהסדרים מיושנים ביחס לנעשה במדינות מתקדמות בעולם, דבר המוביל לקיומם של כשלים רבים בתחום.

מן הסקירה עלה כי בראש ובראשונה נדרש להסדיר את קיומן של רוויזיות לאישור מחודש של חומרים פעילים, וזאת במטרה להטמיע שיקולים בריאותיים וסביבתיים, בעיקר בעת בחינה מחודשת של חומרים אשר אושרו בעבר. עוד העלתה הסקירה את הצורך בשקיפות ושיתוף הציבור בתהליכי רישום התכשירים. בנוסף, הסקירה הצביעה על קיומם של כשלים בפיקוח ואכיפה על השימוש בתכשירים בהתאם לדרישות התווית, המתבטאים בין היתר בשימוש ביתי בתכשירים המיועדים לחקלאות, דבר המהווה סכנה לבריאות הציבור שכבר עלה במקרי הרעלה ומוות. עוד עלה הצורך בהגברת מקצועיותם של המדבירים באמצעות הכשרה ורישוי, וכן, הצורך בהגברת הפיקוח על התכשירים, לאורך כל שרשרת המכירה. 

בפגישה משותפת בין נציגי "אדם טבע ודין", משרד החקלאות ופיתוח הכפר ומשרד הבריאות הוחלט כי "אדם טבע ודין" תגיש את המלצותיה לשינויים בהליכי רישום תכשירי הדברה ובנוהל העבודה של הועדה בעניין זה, ומכאן מוגש מסמך זה. 

מסמך זה מרכז את המלצותינו ומחולק לארבעה פרקים. הפרק הראשון יפרט את המלצתנו לשינויים בנוהל העבודה של הועדה בעניין רישום וחידוש רישום של תכשירי הדברה. יצוין כי המלצות אלו מתייחסות לסוגיות מוסכמות בין "אדם טבע ודין", משרד החקלאות ופיתוח הכפר ומשרד הבריאות, וכי בהתאם לתקנה 6(ג) לתקנות הגנת הצומח (הסדר יבוא ומכירה של תכשירים כימיים), תשנ"ה-1994 אין מדובר בתיקון המצריך שינוי חקיקה, והוא ניתן ליישום מיידי. הפרקים הנוספים ידונו בהצעות נוספות שלנו לשינויים מערכתיים בהליך רישום וחידוש רישום תכשירי הדברה, אשר יישומן דורש שינוי תקנות או חקיקה ראשי בהתאם.

עודכן: אפריל 2016

נדרש להסדיר את קיומן של רוויזיות לאישור מחודש של חומרים פעילים, וזאת במטרה להטמיע שיקולים בריאותיים וסביבתיים

מאמרים קשורים