Search
Close this search box.
לוגו אדם טבע ודין
Search
Close this search box.

סביבה מתגוננת

ההשלכות הקטלניות של המהפכה המשפטית על איכות הסביבה

המציאות הדמוקרטית כפי שאנו מכירים אותה כיום, המספקת הגנה על זכויות אדם סביבתיות, תשתנה ללא היכר אם ההפיכה המשטרית תעבור. גם הזכות הבסיסית לסביבה ראויה לכל אדם תירמס יחד עם זכויות האדם האחרות.

אנו מאמינים, כי משטר דמוקרטי נועד להיטיב עם תושבי המדינה, ולהגן על זכויותיהם הבסיסיות אל מול עוצמת השלטון, גם כאשר מדובר בשלטון אשר נבחר ברוב קולות. זאת, באמצעות קביעת נורמות וכללי משחק, אשר על אכיפתם אמון בית המשפט. שבירתם החדה של כללי משחק אלו, אשר התפתחו באופן אבולוציוני מאז קום המדינה, היא לא פחות מצונאמי חברתי, אשר מלוא השלכותיו אינן אפשריות לחיזוי. בהקשר הסביבתי, מדובר בנזק שאין להפריז בחומרתו.

הכלים המשפטיים בהם הרפורמה מבקשת לפגוע מאפשרים לציבור במדינת ישראל לנשום אוויר נקי מזיהום; ליהנות מזכות הגישה לחופי רחצה, לטבע ולפארקים; מאפשרים פיקוח על מפעלים מזהמים; שקיפות מידע סביבתי; מבטיחים מים ראויים לשתיה; הגנה על משאבי הטבע, שמירתם לדורות הבאים והגנה על שכבות מוחלשות תוך שאיפה לצדק סביבתי-אקלימי.

הצעדים המוצעים צפויים להחליש את ההגנה על זכויות סביבה, להגביל מהציבור את זכותו להעלות בפני בית המשפט טענות כנגד השלטון, למנוע מבתי המשפט לקיים ביקורת שיפוטית ולצמצם עד ללא היכר את יכולתם של ארגוני החברה האזרחית להגן על זכויות אדם ולקבל סעד אפקטיבי לתיקון עוולות סביבתיות.

הזכות שלנו לסביבה ראויה בישראל בסכנה!

הצטרפו אלינו כדי לחולל שינוי אמיתי ולהגן על הסביבה בישראל - תרמו עכשיו

מגנים על הדמוקרטיה

הצטרפו לדרישה לביטול ההפיכה המשטרית

מכתב ארגוני הסביבה ובריאות הציבור

Skip to content